.."کدام دانشمند بود که گفت بدن ها هيچ گاه به يکديگر نمی رسند؟چه؟"..."در کدام لحظه است که آدم تصميم می گيرد که ديگر احتمال نيست...که ديگر کسی پشت در بسته نيست؟...وازآن جا می رود..که کسی به زنگ تلفن جواب نمی دهد و گوشی را می گذارد؟برای چه در کدام لحظه؟"..."لحظه ای و پس از آن..هيچ "......هر کدام به سرزمين های خطر ناک تری وصل می شويم...

با چشم هاش می شنود

با گوش هاش می بيند

"او آنقدر دلش نازک است

که هرگز نمی تواند در آب نگاه کند

و ببيند چه تکانی می خورد"

پس...

"چرا هميشه مرا در ته دريا نگاهميدارد؟ "

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید