دی وار

 

 ازکجاي شب

  نشستي در تن ام

  که مبتلاي تو ام؟

  تن ام به تن ات وصل نمي شود   نمي شود   نمي شود

 ...

 هر بوسه

 از آغاز

 داغي ست

 گلداغي ست

 و

 فاصله

 سه کنج!

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

...

 

:"اتاقي بود که تاريک

 

من و تو و تخت ... خوابي شيک

 

لب گرفتم به بوسيدن چشم هات

 

دست گرفتم به خواباندن لب هات"

 

:

 

عطر رقيق دن

 

کشف هزار شاخه ي نو

 

از درخت تن

 

من

 

پرسه ي طواف

 

تر دستي ُ

 

مکيدن روياي دست باف

 

دستان تو

 

بجا!

 

لمس نظير

 

تنفس ُ

 

اصوات جا به جا

 

آغوش ،

 

بسته گي

 

ترسيم خط ،

 

خط کمر!

 

چنگ

 

خيره گي !

 

رقص زبان

 

به پا

 خونمستي ُ

 

ربايش اعضاي بي صدا

 

فواره ي شکوه

 

پستان ،

 

مثال نقش گلي

 بر فراز کوه

 

اسب تو

 

در گريز

 

چرخش

 

 نزول

 

جمعه ي غم هاي ريز ريز!

 

قصر سياهُ*

 

ماه!

 

دندان

 

کشاله

 

رسْن نقــَب ،

 

در دهان چاه !

 

لب

 

من

 

تو وَ

 

شکاف!

 

جسمي چهار پاره

 

و يک مرد

 

در طواف

 

...

 

"آن روز جمعه بود

اين جا

 

کنار تخت

 

مردي نشسته بود

 

خيره به  ديوار رو به رو"!

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید