۰۱:۰۳:.. همه گفتند روز خوبی بود،بی کم و کاست،بی هيچ حرف قلنبه ،همه ساده بودند..همه بی رنگ.يکرنگ.همه حرف همديگه رو فهميدند.همه ، همه چيز رو فهميدند.امروز همه فهميده بودند.امروز همه ، همه چيز رو می فهميدند..هيچ جا هيچ چيز از بين نرفت.همه تنهايی فهميدند.امروز همه می فهميدند.همه می فهميدند.همه می فهميدند.همه می فهميدند...اما من از بهار متنفرم.از زاويه های زيرَکش متنفرم.از زاويه هاش متنفرم.از دروغ گويی بهار متنفرم.از بهار متنفرم...از بهار متنفرم...از بهار متنفرم...از بهار متنفرم...آهای بزرگوار باج خور!.....بذار فقط يه کم ديگه بخوابم!.....

/ 0 نظر / 4 بازدید